Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

15.07.2019 14:44

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) Tato informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v České republice, pro které pořízení zboží není předmětem daně.

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH")1 je osobou neusazenou v tuzemsku2 osoba povinná k dani, která • nemá sídlo v tuzemsku,3

uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a • v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní.4

Místně příslušným správcem daně pro osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo místo pobytu podle daňového řádu anebo provozovnu, je Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.5 Další informace (kontakt, detaily o bankovním účtu atd.) jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.financnisprava.cz/en/taxes/vat-registration-for-non-established-per. Tato informace se nezabývá veškerými možnými situacemi, které mohou v praxi nastat, nezahrnuje rovněž všechny informace pro osoby povinné k dani, které mají v tuzemsku pouze provozovnu. Pro podrobnější informace o registraci k DPH v ČR viz také: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017DPH_info-registrace-k-

dph.PDF.

1. Registrace k DPH 1 § 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH 2 Tuzemskem se rozumí vždy území České republiky. 3 V případě fyzických osob nemá-li tato osoba místo svého vedení, nebo místo bydliště v České republice. 4 Provozovnou je organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat plnění v rámci ekonomické činnosti, neboť

je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje (§ 4 odst. 1 písm. j) zákona o DPH). 5 § 93a odst. 2 zákona o DPH Pokud by však bylo sídlo právnické osoby mimo tuzemsko a provozovna v tuzemsku, bude se místní příslušnost správce daně

řídit adresou provozovny v tuzemsku. Pro účely určení místní příslušnosti je sídlo definováno v § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), bez ohledu na skutečné sídlo definované v zákoně o DPH. Sídlo je tedy definováno jako adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje (např. provozovna zahraniční právnické osoby).

2

Zákon o DPH definuje situace, kdy se osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, stává plátcem (popř. identifikovanou osobou) automaticky ze zákona (více viz kapitola 1.1 Povinná registrace).

Osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, mohou také podat přihlášku k registraci plátce dobrovolně, a to za podmínky, že budou v rámci ekonomické činnosti uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. Mohou tak být registrovány (s přidělením daňového identifikačního čísla pro účely DPH) již před uskutečněním předmětných plnění v tuzemsku, tedy dříve, než se stanou plátci ze zákona. Dobrovolná registrace je umožněna také identifikované osobě. Pro další informace viz kapitola 1. 2 Dobrovolná registrace.

1.1 Povinná registrace 1.1.1 Uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku Osoba povinná k dani, která nemá sídlo6 v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS), je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění (§ 6c odst. 2 zákona o DPH). Dle ustanovení § 6c odst. 2 zákona o DPH vymezeným osobám povinnost registrace k DPH v České republice nevzniká, pokud realizují: 1. plnění, přičemž místo plnění není v tuzemsku Např.: Osoba povinná k dani se sídlem mimo tuzemsko (v tuzemsku nemá ani provozovnu, která by plnění uskutečnila) poskytuje konzultační služby občanům z ČR, resp. osobám nepovinným k dani. Místo plnění a zdanění těchto služeb je mimo tuzemsko. 2. vybraná zdanitelná plnění s místem plnění v České republice, a příjemcem plnění je osoba povinná k dani (zpravidla plátce nebo identifikovaná osoba), která má povinnost daň z předmětného plnění v tuzemsku přiznat a zaplatit podle § 108 odst. 3 zákona o DPH.7

Může se např. jednat o následující situace: • Osoba neusazená v tuzemsku8 poskytne konzultační služby podnikateli se sídlem v ČR. Protože příjemce služby je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, je místo plnění zde a tento příjemce služby je povinen přiznat a zaplatit daň dle příslušného ustanovení zákona.9 Osoba neusazená v tuzemsku se zde nemusí registrovat.

6 Toto pravidlo je platné nejen pro neusazené osoby (bez sídla nebo provozovny v tuzemsku), ale také pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, ale mají zde provozovnu. 7 Dle § 108 odst. 3 zákona o DPH platí, že pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 8 Osobou neusazenou v tuzemsku se v těchto příkladech rozumí osoba dle § 4 odst. 1 písm. l zákona o DPH. 9 podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH

3

Osoba neusazená v tuzemsku, která není v tuzemsku registrovaná jako plátce, dodá zboží s místem plnění v tuzemsku a odběratelem je již zaregistrovaný plátce, na kterého je přenesena daňová povinnost.10

Osoba neusazená v tuzemsku, která není v tuzemsku registrovaná jako plátce, dodá zboží s instalací nebo montáží podnikateli (osobě povinné k dani) v ČR. Protože je instalace nebo montáž provedena v ČR, je místo plnění v této zemi. Daňová povinnost je přenesena na odběratele.11 Osoba neusazená v tuzemsku se nemusí v ČR registrovat. Osoba neusazená v tuzemsku poskytne služby vztahující se k nemovité věci (např.

služby architekta) pro osobu povinnou k dani v ČR. Protože je nemovitá věc v tuzemsku, bude zde také místo plnění. Daňová povinnost je přenesena na odběratele.12 Osoba neusazená v tuzemsku se nemusí v ČR registrovat. Obdobná pravidla se budou aplikovat např. na služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, pokud bude místo plnění podle zákona v ČR a příjemce bude osoba povinná k dani v ČR s povinností daň přiznat a zaplatit.13

3. plnění v rámci režimu jednoho správního místa (MOSS)14

Zvýšenou pozornost je třeba naopak věnovat situacím, kdy osobám vymezeným v § 6c odst. 2 zákona o DPH vznikne povinnost registrace v České republice, tj. pokud: místo plnění je v České republice a příjemcem plnění v tuzemsku je osoba, na kterou nelze přenést daňovou povinnost (nemá povinnost se v tuzemsku registrovat a daň z předmětného plnění zde přiznat a zaplatit, např. osoba nevykonávající ekonomickou činnost). Vymezená osoba se tak musí registrovat, přiznat a zaplatit DPH v tuzemsku, pokud nastanou např. následující situace: Osoba neusazená v tuzemsku poskytne služby vztahující se k nemovité věci (např.

služby architekta) pro osoby nepovinné k dani v tuzemsku. Protože nemovitá věc se nachází na území ČR, bude místo plnění v této zemi. Daňovou povinnost nelze převést na příjemce služby. Osobě neusazené v tuzemsku vznikne registrační povinnost, daň přizná a odvede v tuzemsku. Obdobně se postupuje také např. při dodání zboží s instalací nebo montáží v ČR

nebo v případě poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, pokud je místo plnění u těchto služeb ze zákona v tuzemsku a zákazníky jsou osoby nepovinné k dani. Osoba neusazená v tuzemsku prodává své zboží v ČR, např. na veletrhu, a to výhradně osobám, které nejsou registrovány jako plátci. Na rozdíl od zvláštního režimu zasílání zboží se v tomto případě nejedná o dodání zboží, které je spojené s odesláním nebo přepravou, proto místem plnění je vždy místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, tj.v tuzemsku (částka předmětných plnění není rozhodující). Prodej zboží v režimu zasílání zboží – viz samostatný text níže. Zákonná povinnost registrace až překročením obratu 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců se dle § 6 zákona o DPH vztahuje pouze na osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku. Osoby povinné k dani se sídlem mimo tuzemsko uskutečňující zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, u kterých není povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, se dle § 6c odst. 2 10 podle § 108 odst. 3 písm. b zákona o DPH 11 podle § 108 odst. 3 písm. a bod 2 zákona o DPH 12 podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH 13 podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH 14 § 110a a násl. zákona o DPH

4

zákona o DPH stávají plátci již dnem prvního dodání zboží nebo poskytnutí s místem plnění v tuzemsku bez ohledu na výši dosaženého obratu.

Může se jednat např. o situaci: Osoba povinná k dani se sídlem v Polské republice poskytne stavební práce na nemovitosti v České republice v hodnotě 20 000 Kč, a to osobě, která není osobou povinnou k dani (plátcem ani identifikovanou osobou). Stavební práce byly provedeny a převzaty 10. dubna daného roku. Osoba povinná k dani se sídlem v Polské republice se v České republice stane plátcem daně 10. dubna daného roku. V přiznání k DPH za zdaňovací období duben daného roku se uplatní daň na výstupu z dané poskytnuté služby. Zasílání zboží Zasíláním zboží se rozumí:15

Dodání zboží mezi členskými státy Evropské unie za předpokladu, že: • zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou a • zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně.

Osoba povinná k dani tedy při zasílání zboží uskutečňuje dodání zboží spojené s přepravou z jednoho členského státu odběratelům v jiném členském státě, kteří nejsou osobami registrovanými k dani, ani jim tato registrační povinnost ze zákona nevzniká (např.

osobám nepovinným k dani, tj. osobám nevykonávajícím ekonomickou činnost a jiným osobám neregistrovaným k dani), typicky se může jednat o prodej zboží přes internet. Režim zasílání zboží se neuplatní u následujících transakcí, neboť se na ně vztahují jiné zvláštní režimy: • dodání nového dopravního prostředku, • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo • dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu. Místo plnění při zasílání zboží: Místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.16

Místem plnění je místo, kde se zboží nachází v okamžiku zahájení jeho odeslání nebo přepravy, jestliže zaslané zboží nepodléhá spotřební dani a celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do České republiky.17

Proto pokud celková hodnota zboží prodávaného osobám, pro které pořízení zboží v České republice není předmětem daně osobou povinnou k dani v rámci režimu zasílání zboží překročí výše uvedený limit (1 140 000 Kč) během jednoho kalendářního roku nebo zasílané zboží podléhá spotřební dani, 15 § 8 odst. 4 zákona o DPH 16 § 8 odst. 1 zákona o DPH 17 § 8 odst. 2 zákona o DPH

5

je místo plnění v České republice (automaticky ze zákona) a daná osoba povinná k dani je povinna se zde registrovat k DPH18 a splnit všechny ostatní daňové povinnosti včetně úhrady DPH z realizovaných zdanitelných plnění v této zemi. Může se jednat např. o situace: Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Slovenské republice provozuje e-shop zaměřený na prodej zboží, které není předmětem spotřební daně. Zboží na své náklady přepravuje od 1. ledna daného roku kupujícím do České republiky. U dodání zboží uplatňuje DPH ve Slovenské republice. Celková hodnota bez daně do tuzemska zaslaného zboží osobám, pro které pořízení zboží není v tuzemsku předmětem daně, překročí částku 1 140 000 Kč dne 20. října daného roku. Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Slovenské republice se v České republice stane plátcem daně 20. října daného roku. V přiznání k DPH za zdaňovací období říjen daného roku přizná daň na výstupu již u zásilky, jejíž hodnotou došlo dne 20. října daného roku k překročení celkové hodnoty do tuzemska zasílaného zboží ceny bez daně ve výši 1 140 000 Kč.

I když není limit (1 140 000 Kč) překročen, může se osoba povinná k dani, která zasílá zboží, rozhodnout, že místo plnění je v České republice. V tomto případě se tato osoba registruje k DPH a plní všechny daňové povinnosti v České republice. Tato osoba je povinna takto postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.19

Např.: Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Slovenské republice provozuje e-shop zaměřený na prodej zboží, které není předmětem spotřební daně. Zboží na své náklady přepravuje od 1. ledna daného roku kupujícím do České republiky. Tato osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Slovenské republice si v srpnu daného roku, na základě hodnot do tuzemska zasílaného zboží vyhodnotí, že celková hodnota bez daně

do tuzemska zaslaného zboží osobám, pro které pořízení zboží není v tuzemsku předmětem daně, překročí hodnotu 1 140 000 Kč pravděpodobně v září daného roku. Za účelem nastavení účetního systému vystavování dokladů se sazbou DPH platnou v České republice se daná osoba povinná k dani rozhodne, že místo plnění při zasílání zboží do České republiky bude od 1. září daného roku v místě ukončení přepravy, tj. v ČR. Daná osoba povinná k dani se v České republice stane plátcem daně ode dne 1. září daného roku, kdy uskuteční formou zaslání zboží první dodání zboží s místem plnění ve státě ukončení přepravy, tj. v České republice. 1.1.2 Další důvody pro povinnou registraci Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem (§ 6b odst. 2 zákona o DPH). Osoba povinná k dani, která není plátcem, je identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně, kromě

zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř

Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží (§ 6g zákona o DPH). Tato osoba se může registrovat dříve dobrovolně – viz kapitola 1.2, část vztahující se k § 6k zákona o DPH. 18 § 6c odst. 2 zákona o DPH

19 § 8 odst. 3 zákona o DPH

6

Může se jednat např. o situaci: Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo provozuje od 1. května daného roku e-shop zaměřený na prodej zboží, které není předmětem spotřební daně. Dne 10. května daného roku tato osoba povinná k dani přemístí zboží ze Spolkové republiky Německo do skladu v České republice za účelem následného prodeje osobám, které nejsou plátci (ze skladu v České republice bude zboží zasíláno do jiných členských států a také dodáváno těmto osobám, které nejsou plátci, s místem plnění v tuzemsku). Dne 10. května daného roku se osoba povinná k dani stane v České republice identifikovanou osobou dle § 6g zákon o DPH. Daná ustanovení zákona (§ 6g a 6k zákona o DPH) platí pro všechny osoby povinné k dani včetně neusazených osob, které pořizují zboží z jiného členského státu EU v České republice a nejsou zatím plátci (plnění je nutno zdanit, přičemž identifikovaná osoba - na rozdíl od plátce - nemá nárok na odpočet daně). Pokud však uskutečňuje daná osoba následné plnění, tj. dodání zboží, v tuzemsku, a daňovou povinnost nelze přenést na odběratele, např. osoba povinná k dani se sídlem mimo tuzemsko přemístí své zboží do skladu v ČR a následně ho dodává českým odběratelům, kterými jsou osoby nepovinné k dani, vznikne jí povinnost registrovat se jako plátce (§ 6c odst. 2 zákona o DPH) z titulu uskutečnění následného dodání zboží v tuzemsku (viz příklad v kapitole 1.1.1). Rovněž pokud daná osoba uskuteční následně dodání tohoto zboží do jiného členského státu, vzniká povinnost registrovat se jako plátce, podrobněji viz text níže. Lze se také registrovat jako plátce dobrovolně20, a to dříve než vznikne povinnost registrace ze zákona (viz kapitola 1.2). Může se jednat např. o situaci: Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo provozuje od 1. května daného roku e-shop zaměřený na prodej zboží, které není předmětem spotřební daně. Dne 10. května daného roku osoba povinná k dani přemístí zboží ze Spolkové republiky Německo do skladu v České republice za účelem následného prodeje osobám, které nejsou plátci (ze skladu v České republice bude zboží zasíláno do jiných členských států a také dodáváno osobám, které nejsou plátci s místem plnění v tuzemsku). Daná osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo podá již před přemístěním zboží do tuzemska žádost o dobrovolnou registraci k DPH dle § 6f odst. 2 zákona o DPH. Rozhodnutí o registraci je jí doručeno dne 15. dubna daného roku a ode dne následujícího, tj. od 16. dubna daného roku, je plátcem. Tento plátce v přiznání k DPH za květen daného roku přizná na ř. 3 daň

z přemístění zboží ze Spolkové republiky Německo (v daném případě již nedojde k registraci identifikované osoby). Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku,21 není osvobozenou osobou22

uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží (§ 6c odst. 3 zákona o DPH). Tento plátce je kromě jiných zákonných povinností povinen podat souhrnné hlášení. 20 § 6f odst. 2 zákona o DPH

21 Toto pravidlo je platné nejen pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (bez sídla nebo provozovny v tuzemsku), ale také pro osoby, které nemají sídlo v tuzemsku, ale mají zde provozovnu.

22 Osvobozenou osobou je osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě EU, která je v tomto státě

osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.

7

Může se jednat např. o situaci: Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH v Rakouské republice nakoupí s místem plnění v tuzemsku zboží, které dne 10. února daného roku dodá osobě

registrované k dani v Německé spolkové republice, a to včetně přepravy z tuzemska do SRN. Tato osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH v Rakouské republice se dle § 6c odst. 3 zákona o DPH stane plátcem dne 10. února daného roku a za zdaňovací období únor daného roku musí v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení vykázat dané dodání zboží do jiného členského státu. 1.2 Dobrovolná registrace Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci plátce.23

Tato osoba je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí správce daně, kterým je registrována.24

Osoba povinná k dani, která není plátcem a která v tuzemsku bude pořizovat zboží z jiného členského státu, může podat dobrovolně přihlášku k registraci identifikované osoby, kterou se stává ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí správce daně o registraci.25

V případě dobrovolné registrace plátce, kterému byla dříve zrušena registrace k DPH z důvodu závažného porušení povinností při správě daní, může tato osoba podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy byla registrace plátce DPH zrušena.26

1.3 Přihláška k registraci Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a splňuje podmínky pro povinnou registraci, je povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem nebo identifikovanou osobou.27

Dnem, kdy se daná osoba povinná k dani stala plátcem, je zejm. den: • kdy je uskutečněno první zdanitelné plnění s místem plnění v České republice28 (toto pravidlo se vztahuje také k transakcím realizovaným v režimu zasílání zboží), nebo • den prvního dodání zboží z České republiky do jiného členského státu.29

Dnem, kdy se daná osoba povinná k dani stala identifikovanou osobou, je den prvního pořízení zboží z jiného členského státu.30

Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, může podat dobrovolně přihlášku k registraci kdykoliv, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky (viz kapitola 1.2). 23 § 94a odst. 2 zákona o DPH

24 § 6f odst. 2 zákona o DPH 25 § 6k a § 97a odst. 2 zákona o DPH 26 § 94a odst. 3 zákona o DPH 27 § 94 odst. 2 a § 97 zákona o DPH 28 viz výše uvedený § 6c odst. 2 zákona o DPH 29 viz § 6c odst. 3 zákona o DPH 30 § 6g zákona o DPH

8

Elektronická forma podání: Přihláška k registraci (povinná i dobrovolná), nebo oznámení o změně

registračních údajů31 musí být podány pouze elektronicky. Tato zákonná povinnost způsobu podávání přihlášky k registraci k DPH neplatí pouze pro identifikované osoby. 32

Podání je možné učinit prostřednictvím: 1. Daňového portálu: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces (Registrace → Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty)

s uznávaným elektronickým podpisem (vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb – pro více informací viz:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/index/app/UXVlc3Rpb25zfGRpZ2VzdC5hc3B4P3NpZD00Mzc

y

bez uznávaného elektronického podpisu – toto podání musí být potvrzeno speciálním formulářem nazvaným „E-tiskopis“, který je vygenerován po podání prostřednictvím daňového portálu bez el. podpisu a musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Podepsaný formulář musí být zaslán místně příslušnému správci daně do 5-ti dnů po podání prostřednictvím Daňového portálu. Daňový portál umožňuje také uložení podání do souboru XML, který lze odeslat prostřednictvím datové schránky. Automatická kontrola podání se provádí před uložením souboru XML. 2. Datové schránky: Pokud má osoba povinná k dani zřízenou datovou schránku, může zrychleně komunikovat se správcem daně v průběhu celého daňového řízení. Datové schránky jsou v kompetenci Ministerstva vnitra. Informace o zřízení datové schránky podnikajícím fyzickým a právnickým osobám ze zahraničí jsou uvedeny na: https://www.datoveschranky.info/zakladni-informace/zrizeni-datove-schranky-na-zadost.

Datová zpráva (příloha) musí mít odpovídající formát a strukturu (viz § 72 odstavec 3 daňového řádu) – . XML, pro případné technické účely odpovídající schémata XSD. Uznávaný elektronický podpis pro účely podání pro Finanční správu ČR není nutný. Pokud si např. zahraniční zástupce zřídí českou datovou schránku, může při

následných registracích zastupovaných osob zasílat přihlášku k registraci i veškeré přílohy elektronicky. V tomto případě může být plná moc k zastupování předložena v listinné podobě, elektronické podání není povinné. V případě technických problémů (případně dotazů k problematice elektronického podání), kontaktujte technickou podporu prostřednictvím e–mailu: epodpora@fs.mfcr.cz.

Přílohy přihlášky k registraci: Registrovat lze pouze osobu povinnou k dani, tj. musí se jednat o právnickou či

fyzickou osobu způsobilou realizovat ekonomickou činnost. Povinnými přílohami pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku jsou proto: osvědčení o registraci k DPH nebo obdobné dani v jiné zemi, 31 Podle daňového řádu je třeba oznámení o změně registračních údajů zaslat do 15-ti dnů od změny v registračních údajích. Toto oznámení je dostupné na: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

(Registrace → Oznámení o změně registračních údajů). 32 § 101a odst. 2 písm. b) zákona o DPH. Pokud má ale identifikovaná osoba, nebo její zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna učinit podání elektronicky (§72 odst. 4 daňového řádu). Od 1. 1. 2021, resp. účinností ust. čl. V., bodů 238 a 239 zákona č. 80/2019 Sb. má identifikovaná osoba povinnost podat přihlášku k registraci elektronicky.

9

povolení k podnikatelské činnosti, výpis z obchodního rejstříku. Všechny tyto přílohy musí být úředně ověřené kopie originálních dokumentů

přeložených do českého jazyka. Úředně ověřený překlad do českého jazyka není vyžadován, ale v případě potřeby má správce daně právo požádat o něj později.33

Překlad těchto povinných příloh do českého jazyka není nutné zajistit v případě

písemností ve slovenském jazyce. Dobrovolná příloha nazvaná PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI - Informace o ekonomické činnosti může být dobrovolně zaslána současně s přihláškou k registraci za účelem urychlení procesu registrace. Tento dokument je dostupný na

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_DPH_priloha-prihlasky-

kregistraci-k-dph.PDF.

2. Vybrané povinnosti související s registrací k DPH

S registrací k DPH osob povinných k dani neusazených v tuzemsku jsou spojena v zásadě obdobná práva a povinnosti, jaké mají osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, kterým přísluší registrace k DPH. Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zástupce. Daňové řízení probíhá pouze v českém jazyce. Přiznání k dani z přidané hodnoty: Plátci a identifikované osoby jsou povinni podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňové přiznání nemusí podávat plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, pouze za zdaňovací období, ve kterém mu nevznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně (podání “nulového“ daňového přiznání není vyžadováno). Obdobně identifikovaná osoba přiznání nepodává za zdaňovací období, ve kterém jí nevznikla povinnost přiznat daň.34

Lhůta je nejpozději 25. den po skončení zdaňovacího období35, kterým je: • kalendářní měsíc – základní zdaňovací období, nebo • kalendářní čtvrtletí – pouze plátce (ne identifikovaná osoba) se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, za splnění konkrétních zákonných podmínek.36 Změnu zdaňovacího období nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.38

Vykazování vybraných plnění v daňovém přiznání s ohledem na výše popsané daňové povinnosti neusazených osob: Uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku se vykazují na řádku 1 (základní sazba je 21 %) nebo řádku 2 (snížená sazba je 15 % nebo 10 %), a to v rozlišení základ daně a daň. Tato hodnota daně se zahrnuje do souhrnného řádku 62 (daň na výstupu) a ovlivňuje výslednou daňovou povinnost na řádku 64 – vlastní daň nebo 65 – nadměrný odpočet. § 76 odst. 2 daňového řádu  § 101 odst. 1, 4 a 5 zákona o DPH  § 99 a § 99a zákona o DPH a § 136 odst. 4 daňového řádu  Jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok. § 135 odst. 3 daňového řádu

10 Dodání zboží do jiného členského státu se vykazuje na ř. 20. Pro vykázání ostatních transakcí je nutno postupovat dle kompletních pokynů

k vyplnění daňového přiznání. Daňové přiznání musí být podáno pouze elektronicky, stejně jako přihláška k registraci k DPH a další elektronická podání pro daňovou správu prostřednictvím Daňového portálu nebo datové schránky. Daňové přiznání je dostupné na Daňovém portále, a to na: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

(Daň z přidané hodnoty → Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011). Formulář daňového přiznání včetně pokynů k vyplnění je k dispozici rovněž na webových stránkách: http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_20.pdf?201608290934.

Kontrolní hlášení Plátce (ne identifikovaná osoba) je povinen za splnění zákonem stanovených podmínek podat kontrolní hlášení - více informací je k dispozici na webových stránkách:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH.

Vykazování vybraných plnění v kontrolním hlášení s ohledem na výše popsané daňové povinnosti neusazených osob: V oddíle A.5. se vykazují uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku pro osoby nepovinné k dani, a dále plnění pro osoby povinné k dani (plátce i osoby, které nejsou plátci) a právnické osoby nepovinné k dani s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně.

Uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) a přijaté úplaty s místem plnění v tuzemsku se vykazují v oddíle A.4., pokud je příjemce osobou povinnou k dani (plátce nebo osoba, která není plátce) nebo právnickou osobou nepovinnou k dani a pokud hodnota plnění na daňovém dokladu je nad 10 000 Kč včetně daně.

Dodání zboží do jiného členského státu se do kontrolního hlášení neuvádí. Pro vykázání ostatních transakcí je nutno postupovat dle kompletních pokynů

k vyplnění kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení se podává rovněž elektronicky, stejně jako jiná elektronická podání pro daňovou správu prostřednictvím Daňového portálu nebo datové schránky. Speciální pozornost vyžaduje skutečnost, že pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení je dostupné na Daňovém portálu: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

(Daň z přidané hodnoty → Kontrolní hlášení DPH platné od 1. 1. 2016), Souhrnné hlášení: Osoby povinné k dani registrované k DPH jsou povinny podávat souhrnné hlášení, a to pouze v případě, že uskutečnily transakci (dodání zboží nebo poskytnutí služby) do jiného členského státu.42 Zejména plátce registrovaný dle § 6c odst. 3 zákona o DPH (viz 39 § 101a zákona o DPH. Tato zákonná povinnost neplatí pro identifikované osoby. Pokud má ale identifikovaná osoba zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna učinit podání elektronicky (§72 odst. 4 daňového řádu). 40 § 101c a násl. zákona o DPH 41 § 101d odst. 2 zákona o DPH 42 § 102 zákona o DPH

11 kapitola 1.1.2), je povinen podat souhrnné hlášení, ve kterém je vykázáno dodání zboží do jiného členského státu. Souhrnné hlášení podává plátce za kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Údaje o hodnotě dodaného zboží (nebo poskytnuté služby) se uvádí v české měně.

Souhrnné hlášení musí být podáno pouze elektronicky, stejně jako ostatní elektronická podání pro Finanční správu prostřednictvím Daňového portálu nebo datové schránky. Speciální pozornost vyžaduje skutečnost, že pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Souhrnné hlášení je dostupné na Daňovém portále, a to na: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

(Daň z přidané hodnoty → souhrnné hlášení VIES). Pro podrobnější informace viz: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-

spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/souhrnna-hlaseni.

Evidence pro účely DPH: Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.44

Ing. Jiří Fojtík ředitel sekce© 2019, AveRTa spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑